top of page

Бланки за длъжник

изявление-съгласие за продан на съсобствен имот изцяло

Молба за образуване на изпълнително дело

Молба по чл.18 ЗЧСИ

Молба за спиране по чл.454 ГПК

Наддавателно предложение

Молба за участие в ПП

Молба за връщане на депозит от участие в публична продан

Молба за връщане надвнесена сума

Молба за уточняване на адрес за кореспонденция

Молба за цесия

Молба за конституиране на наследник

Молба за нова оценка

Молба за нова публична продан

Молба за отлагане на опис

Молба за овластяване на взискател

Молба за прехвърляне на изпълнително дело

Молба за прекратяване на изпълнително дело

Молба за присъединяване по изпълнително дело

Молба за спиране с обезпечителна заповед

Молба за спиране с възражение

Молба за възобновяване на изпълнително дело

Молба за вдигане на запор

Молба за конституиране на поръчител

Декларация по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП

Декларация по чл.4,ал.7 и по чл.6, ал.6,т.3 ЗМИП

Заявление за заличаване на ипотека до СВ Варна

bottom of page