top of page

Тарифа
 

Таксите за извършване от частния съдебен изпълнител на отделните изпълнителни действия са определени в Тарифа за таксите и разноските към Закона за Частните Съдебни Изпълнители (ЗЧСИ). Те са еднакви с тези, предвидени в Тарифа 1 към ЗДТ, по която работят държавните съдебни изпълнители.
Т а р и ф а
за таксите и разноските на частните съдебни изпълнители
Р а з д е л  I
Обикновенни такси
1. За образуване на изпълнително дело се събира такса – 20 лв.
2. За цялостно проучване имущественото състояние на длъжника, набавяне на данни, документи, книжа и други, както и за определяне начина на изпълнение се събира такса – 50 лв.
3. За извършване на всяка една справка за длъжника и неговото имущество се събира такса – 5 лв.
4. За изпращане по пощата на призовка, препис от жалба, уведомление и книжа се събира такса – 10 лв.
5. За връчване на призовка, препис от жалба, уведомление и книжа, изявление на взискателя се събира такса – 20 лв.
6. За издаване на удостоверение се събира такса – 5 лв.
7. За издаване на препис от документ, съставен от частен съдебен изпълни- тел се събира такса – 2 лв. а ако преписът е повече от една страница – за всяка следваща -1 лв.
8. За изготвяне на копие от изпълнителното дело се събира такса – 10 лв.;
* Забележка :за изготвяне на препис на изпълнително дело и предоставянето му на компетент ния съд се събира такса – 20 лв.
9. За налагане на запор без извършване на опис, включително върху дял от търовско дружество по чл. 398 б, ал.1 ГПК, се събира такса – 15 лв.
10. За искане до съдията по вписванията за вписване или вдигане на възбрана се събира такса – 15 лв.
11. За присъединяване на взискател се събира такса – 50 лв.
12. За изготвяне на сметка за размера на дълга от частния съдебен изпълнител се събира такса – 30 лв.
13. За изготвяне и предявяване на разпределение се събира такса – 30 лв.
14. За овластяване на взискателя да предяви иск пред окръжния съд по седалището на дружеството за неговото прекратяване по чл. 398 б, ал.2 и 3 ГПК се събира такса – 20 лв.
15. За извършване на продажба на безналични ценни книжа се събира такса – 100 лв.
16. За изпълнение на определено действие, предвидено в гл.45 от ГПК се събира такса – 50 лв.
* Забележка : Същата такса се събира и за осъществяване режим на лични отношения и предаване на дете .
17. За предоставяне и възлагане на вземане за събиране или вместо плащане се събира такса – 20 лв.
18. За изпълнение на обезпечителни мерки се събират таксите, предвидени за съответните действия в тази раздел .
19. За предоставяне на документи и информация относно публична продан или продажбата Закона за особените залози (ЗОЗ) се събира такса – 20 лв.
Р а з д е л  I І
Пропорционални такси
20. За извършване на опис на движими и недвижими имущества, включително на налични ценни книжа, се събира такса 1.5% върху сумата, за която се иска изпълнението, но не по-малко от 50 лв.
* Забележки :
1. Когато взискателят поиска да бъде описано имущество за сума, по-малка от размера на вземането, се събира такса върху същата сума.
2. Когато цената на описаните вещи се окаже по-голяма, се събира такса и върху разликата .
3. При преминаване на изпълнението от едни вещи върху други, независимо от това дали са движими или недвижими, нова такса не се събира, ако не е бил извършен опис .

21. За принудително отнемане и предаване на движими вещи, включително на заложено имущество по ЗОЗ се събира такса в размер- 2 на сто върху цената на вещите, но не по-малко от 50 лв.
* Забележка : След публичната продан или продажба таксата е за сметка на купувача .
22. За въвеждане във владение на недвижим имот се събира такса в размер 1 на сто върху цената на имота, но не по-малко от 200 лв.
* Забележки :
1. Когато цената на имота не е посочена в изпълнителния лист, таксата се събира върху данъчната му оценка по Закона за местните данъци и такси .
2. Таксата за въвеждане във владение след публична продан е за сметка на купувача .
3. За въвеждане във владение на семейно жилище се събира такса 50 лв .

23. За изготвяне на постановление за възлагане на недвижим имот се събира такса 1.5 на сто върху продажната цена, но не по-малко от 50 лв. и не повече от 3000 лв.
* Забележка : Таксата е за сметка на купувача .
24. За извършване на публична продан на делбен имот или на заложено имущество по реда на ЗОЗ или на ГПК се събира такса 2 на сто върху продажната цена, но не по-малко от 50 лв.
* Забележка : При делба таксата е за сметка на съделителите съобразно техните дялове .
25. За пазене на описано или дадено в обезпечение имущество се събира такса, както следва :
а) когато имуществото не носи доход – от 50 до 100 лв. за календарен месец
б) когато освен пазене се осъществява и управление на имуществото – 20 на сто върху брутния месечен доход от имуществото за периода на пазенето, но не по-малко от 50 лв.
26. За изпълнение на парично вземане се събира такса върху събраната сума както следва :
а) до 100 лв. – 15 лв.
б) от 100 до 1000 лв. – 15 лв. + 10% за горницата над 100 лв.
в) от 1000 до 10 000 лв. – 105 лв. + 8% за горницата над 1000 лв.
г) от 10 000 до 50 000 лв. – 825 лв. + 6% за горницата над 10 000 лв.
д) от 50 000 до 100 000 лв. – 3225 лв. + 4% за горницата над 50 000 лв.
е) над 100 000 лв. – 5225 лв. + 2% за горницата над 100 000 лв.
* Забележки :
1. При частично събиране на паричното вземане таксата се определя за целия дълг, но се събира част, съответстваща на събраната сума .
2. При изпълнение на вземане за периодични платежи, включително за издръжка, таксата се събира еднократно върху сбора от изплатените суми на всеки 6 месеца с изключение на случаите на погасяване на задълженията за минало време .
3. Таксата върху постъпилите суми при присъединяване на взискатели се събира само от частния съдебен изпълнител, събрал сумата на присъединените взискатели .
4. От таксата за изпълнение на парично вземане се приспада събраната такса по т. 20 за извършване на опис .

27. За изпълнение на обезпечителни мерки извън случаите по раздел I се събират таксите, предвидени за съответните действия в този раздел.
Р а з д е л  I І І
Допълнителна такса
28. За извършване от частния съдебен изпълнител на действие по индивидуално принудително изпълнение в неработното му време, в почивни или празнични дни се събира допълнителна такса в размер 50% от таксата за съответното действие.
* Забележка : Допълнителната такса не се събира за извършване на действията по т. 20 – 24 .
Р а з д е л  I V

Авансови такси
29. Взискателят внася авансово в размерите, определени в тарифата за съответното действие:
а) обикновените такси ;
б) пропорционалните такси, с изключение на таксата по чл. 26 ;
в) допълнителната такса ;
г) допълнителните разноски.
* Забележки :
1. Когато частният съдебен изпълнител е отишъл на мястото на принудителното изпълнение и то е отложено по искане на взискателя, внесената такса остава за негова сметка, а за продължаване на изпълнението се внася нова такса .
2. Не се дължат авансово субсидираните такси по раздел

V . Р а з д е л   V
Субсидирани такси
30. Субсидирани са авансовите такси за вземане за издръжка, за предаване на дете и за вземане по трудово правоотношение .
* Забележки :
1. Таксите по този раздел се предявяват от частния съдебен изпълнител за изплащане от бюджета на съответния окръжен съд с писмено заявление, в което се посочват: трите имена и регистрационният номер на частния съдебен изпълнител, адресът на кантората, номерът на изпълнителното дело, основанието и размерът на дължимата субсидирана такса и банковите сметки, по които да се извърши преводът, номерът, страните и предметът на делото, по което е издаден изпълнителният лист, съдът, който го е издал.
2. Частният съдебен изпълнител възстановява по бюджета на съда субсидираната такса, след като бъде събрана от длъжника .

Р а з д е л   V І
Допълнителни разноски
31. Допълнителните разноски са разходите за :
а) такси за получаване на информация и документи, свързани с длъжника и /или неговото имущество ;
б) банкови такси и комисионни ; в) осигуряване на достъп , отваряне и затваряне на помещения ;
г) транспорт, пренасяне и охрана на иззети вещи ;
д) вещи лица ;
е) пазачи ;
ж) преводачи и тълковници ;
з) премахване , унищожаване и запечатване на вещи ;
и) придвижване на частния съдебен изпълнител извън населеното място, където е неговата кантора – по 0,50 лв. на километър, но не повече от 30 лв. за едно действие, независимо дали то е изпълнено с едно или повече посещения.
* Забележка : Допълнителните разноски са за сметка на длъжника, когато за тях е издаден документ или са вписани в протокола за извършване на съответното действие .
Р а з д е л   V І І
Плащане на таксите
32. При възлагане на частен съдебен изпълнител от друг район да извърши действие по чл. 18, ал. 6 ЗЧСИ таксата, определена за съответното действие в тарифата, се получава от него.
33. Таксите, предвидени в тарифата, се плащат от взискателя при образуване на изпълнителното дело и преди извършване на съответното изпълнително действие.
34. Таксите и разноските по изпълнителното дело се плащат от взискателя и са за сметка на длъжника.
З а к л ю ч и т е л н а   р а з п о р е д б а
Параграф единствен
Тарифата се приема на основание чл. 78, ал. 2 от Закона за частните съдебни изпълнители .

 

bottom of page